Regulamin

Treść:

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 - Zastosowanie

Artykuł 4 - Oferta

Artykuł 5 - Umowa

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Artykuł 9 - Cena

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas trwania, zakończenie i odnowienie

Artykuł 13 - Płatność

Artykuł 14 - Postępowanie reklamacyjne

Artykuł 15 - Spory

Artykuł 16 - Zrzeczenie się odpowiedzialności

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych Warunkach obowiązują następujące definicje:

Okres zawieszenia: termin, w którym Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy;

Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;

Dzień: dzień kalendarzowy;

Czas trwania transakcji: umowa zawarta na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu rozłożony jest na dłuższy okres czasu;

Trwały nośnik: każdy środek, który umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji przeznaczonych dla niego osobiście w sposób umożliwiający przyszły dostęp i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji.

Prawo odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w terminie do odstąpienia od umowy;

Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna oferująca produkty i/lub usługi konsumentom na odległość;

Umowa zawarta na odległość: umowa, na podstawie której do chwili zawarcia umowy stosowana jest wyłącznie jedna lub więcej technik porozumiewania się na odległość w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość;

Technika porozumiewania się na odległość: środek, za pomocą którego można zawrzeć umowę bez jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

Ogólne warunki handlowe: niniejsze ogólne warunki handlowe przedsiębiorcy.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Lucanora.pl jest częścią THB Ventures LLP.

Znajduje się pod adresem:

32 KINBURN STREET
LONDON, UK SE16 6DW
(Nie jest to adres zwrotny)

Numer firmy: OC449011

Adres e-mail: info@lucanora.pl

Adres zwrotny:

Odbiorca: Fluorietweg 14B, 1812 RR, Alkmaar, Holandia.


Artykuł 3 - Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy i zamówienia zawieranych na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.

Tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi przed zawarciem umowy zawartej na odległość. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie oświadczone, że ogólne warunki są dostępne do wglądu w lokalu przedsiębiorcy i zostaną przesłane konsumentowi bezpłatnie, tak szybko, jak to możliwe, na jego żądanie.

W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną, niezależnie od ustępu poprzedniego i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł łatwo zapisać go na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy zawartej na odległość zostanie podane oświadczenie, w którym ogólne warunki handlowe mogą być przeglądane drogą elektroniczną oraz że zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób nieodpłatnie na żądanie konsumenta.

W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków zastosowanie mają specjalne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzeczności z ogólnymi warunkami konsument zawsze może odwołać się do właściwego przepisu to jest dla niego najkorzystniejsze.

Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie w dowolnym momencie unieważnione lub zniszczone w całości lub w części, wówczas umowa i niniejsze warunki pozostają w mocy, a postanowienie, którego to dotyczy, zostanie natychmiast zastąpione za obopólną zgodą postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżony do zakresu pierwotnego.

Sytuacje, które nie są uregulowane w niniejszych ogólnych warunkach, należy rozpatrywać „w duchu” tych ogólnych warunków.

Niejasności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub kilku postanowień naszych ogólnych warunków należy interpretować „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.

Artykuł 4 - Oferta

Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

Oferta nie jest wiążąca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i modyfikacji oferty.

Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby konsument mógł właściwie ocenić ofertę. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste pomyłki lub oczywiste pomyłki w ofercie nie są dla przedsiębiorcy wiążące.

Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i dane w ofercie mają charakter informacyjny i nie mogą prowadzić do odszkodowania za szkody lub rozwiązania umowy.

Zdjęcia produktów są prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Operator nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.

Każda oferta zawiera takie informacje, aby konsumentowi było jasne jakie są jego prawa i obowiązki, które wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:

 • Cena nie zawiera kosztów odprawy celnej oraz podatku VAT importowego. Te dodatkowe koszty są na koszt i ryzyko klienta. Usługa pocztowa i/lub kurierska zastosuje specjalny regulamin usług pocztowych i kurierskich w odniesieniu do importu. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, jeżeli towary są importowane do kraju przeznaczenia UE, co ma miejsce w tym przypadku. Usługa pocztowa i/lub kurierska pobiera podatek VAT (niezależnie od tego, czy pobiera opłaty za odprawę celną) od odbiorcy towarów;
 • wszelkie koszty wysyłki;
 • sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są w tym celu wymagane;
 • czy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;
 • sposób płatności, dostawy i wykonania umowy;
 • termin przyjęcia oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;
 • wysokości stawki za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszt korzystania z technologii porozumiewania się na odległość obliczany jest na innej podstawie niż zwykła stawka podstawowa dla wykorzystywanych środków porozumiewania się na odległość;
 • czy umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
 • sposób, w jaki Konsument może sprawdzić dane, które podał w związku z umową i w razie potrzeby odtworzyć je przed zawarciem umowy;
 • wszelkie języki inne niż niderlandzki, w których można zawrzeć umowę;
 • kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną, oraz
 • minimalny czas trwania umowy zawartej na odległość w przypadku transakcji na czas trwania.
 • Opcjonalnie: dostępne rozmiary, kolory, rodzaj materiału.

Artykuł 5 - Umowa

Z zastrzeżeniem ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia warunków w niej określonych.

Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną przyjęcie oferty. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi przyjęcia tej akceptacji, konsument może wypowiedzieć umowę.

W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska sieciowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca zastosuje się do odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Przedsiębiorca może – w ramach prawnych możliwości – dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także poznać wszystkie fakty i czynniki, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, jest on uprawniony do odrzucenia zamówienia lub żądania albo dołączenia szczególnych warunków wykonania, podając przyczyny.

Przedsiębiorca dołącza do produktu lub usługi konsumentowi pisemnie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku danych:

adres siedziby przedsiębiorcy, pod który konsument może się zwrócić z reklamacją;
warunki, na jakich konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i sposób wykonania tego prawa, lub wyraźne poinformowanie, że prawo odstąpienia od umowy go nie dotyczy;
informacje o gwarancjach i istniejących usługach posprzedażowych;
dane określone w art. 4 ust. 3 regulaminu, jeżeli przedsiębiorca nie podał tych danych konsumentowi przed wykonaniem umowy;
przesłanki wypowiedzenia umowy, jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż rok lub na czas nieoznaczony.
W przypadku czasu trwania transakcji postanowienie ustępu poprzedniego dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Każda umowa zawierana jest pod warunkiem zawieszającym wystarczającej dostępności odpowiednich produktów.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Przy zakupie produktów Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Ten okres do odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po przyjęciu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela określonego z góry przez konsumenta.

W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Rozpakowuje lub używa produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zwróci przedsiębiorcy produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz – o ile to możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przedsiębiorcy.

Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, ma obowiązek zawiadomić o tym przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument powinien powiadomić o tym fakcie pocztą elektroniczną na adres info@lucanora.pl. Po tym, jak konsument wskazał, że chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został odesłany na czas, np. przedstawiając dowód nadania.

Jeżeli Klient nie wykazał woli skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub nie zwrócił przedsiębiorcy produktu po bezskutecznym upływie terminów określonych w ust. 2 i 3, zakup zostaje uznany za dokonany.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, koszty zwrotu produktów ponosi konsument.

Zwrotu towaru nalezy dokonac na adres: Fluorietweg 14B, 1812 RR, Alkmaar, Holandia.

Jeżeli konsument zapłacił określoną kwotę, przedsiębiorca zwróci mu ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dostarczenia towaru na wskazany adres zwrotny. Warunkiem jest otrzymanie przez przedsiębiorcę zwrotu produktu lub przedstawienie dowodu jego całkowitego zwrotu.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów opisanych w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy jest ważne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to zaznaczył w ofercie, co najmniej dobrze przed zawarciem umowy.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest tylko w przypadku produktów.

 • które zostały stworzone przez przedsiębiorcę według specyfikacji konsumenta;
 • które mają oczywiście charakter osobisty
 • które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone;
 • które szybko się psują lub starzeją;
 • której cena podlega wahaniom na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • dla poszczególnych gazet i czasopism;
 • w przypadku nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz oprogramowania komputerowego, jeżeli konsument złamał pieczęć.
 • w przypadku produktów higienicznych, w których konsument złamał plombę.


Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest tylko w przypadku usług.

 • dotyczące zakwaterowania, transportu, restauracji lub zajęć rekreacyjnych, które mają się odbyć w określonym dniu lub okresie;
 • których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • związanych z zakładami i loteriami.

Artykuł 9 - Cena

W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegają podwyższeniu, za wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek podatku VAT.

W przeciwieństwie do ustępu poprzedniego, Przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu, ze zmiennymi cenami. To powiązanie z wahaniami oraz fakt, że wszystkie podane ceny są cenami docelowymi, zostaną wskazane w ofercie.

Podwyższenie ceny w okresie 3 miesięcy od zawarcia umowy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynika to z przepisów prawa lub przepisów.

Podwyżka ceny od 3 miesięcy po zawarciu umowy jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i:

 1. wynikających z przepisów prawa lub przepisów lub
 2. konsument ma prawo odstąpić od umowy z dniem wejścia w życie podwyższenia ceny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku obrotowym z 1968 r. miejscem dostawy jest kraj rozpoczęcia transportu. W tym przypadku dostawa odbywa się poza UE. Następnie firma pocztowa lub kurierska pobiera od klienta VAT importowy lub opłaty celne. W związku z tym przedsiębiorca nie będzie naliczał podatku VAT.

Wszystkie ceny mogą zawierać błędy typograficzne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki błędów typograficznych i składu. W przypadku błędów drukarskich firma nie jest zobowiązana do dostarczenia produktu według błędnej ceny.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi odpowiadają umowie, specyfikacjom podanym w ofercie, rozsądnym wymaganiom niezawodności i/lub użyteczności oraz obowiązującym przepisom prawnym i/lub rozporządzeniom rządowym w dniu zawarcia umowy. Jeśli zostało to uzgodnione, sprzedawca gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalne.

Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie ma wpływu na prawa i roszczenia, jakie konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy.

O wszelkich wadliwych lub nieprawidłowo dostarczonych produktach należy pisemnie powiadomić przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od daty dostawy. Zwracane produkty powinny być w oryginalnym opakowaniu iw nowym stanie.

Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji zakładu. Jednak przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta ani za porady dotyczące użytkowania lub zastosowania produktów.

Gwarancja nie obejmuje:

Konsument samodzielnie naprawił i/lub zmodyfikował dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub modyfikację osobom trzecim;

dostarczone produkty zostały wystawione na działanie nietypowych warunków lub w inny sposób były traktowane niedbale lub niezgodnie z instrukcjami przedsiębiorcy i/lub instrukcjami na opakowaniu;

Wada jest w całości lub w części wynikiem regulacji wprowadzonych lub mających zostać wprowadzonych przez rząd w odniesieniu do rodzaju lub jakości użytych materiałów.

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

Firma dokłada najwyższej możliwej staranności w przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty.

Miejscem dostawy jest adres, który konsument przekazał firmie.

Zgodnie z postanowieniami art. 4 niniejszych ogólnych warunków firma zrealizuje przyjęte zamówienia niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy termin dostawy. W przypadku opóźnienia w dostawie lub gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. Konsumentowi przysługuje w takim przypadku prawo odstąpienia od umowy bez zwrotu kosztów oraz prawo do ewentualnego naprawienia szkody.

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ustępem poprzednim, przedsiębiorca zwróci konsumentowi zapłaconą kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Jeżeli okaże się, że dostawa zamówionego produktu nie jest możliwa, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić towar zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiale oświadczone, że dostarczany jest produkt zastępczy. Nie można wyłączyć prawa odstąpienia od umowy w przypadku artykułów zastępczych. Koszty ewentualnego transportu zwrotnego ponosi przedsiębiorca.

Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty Produktów ponosi przedsiębiorca do momentu ich wydania Konsumentowi lub wskazanemu z góry przedstawicielowi, o którym Przedsiębiorca został poinformowany, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas trwania, zakończenie i odnowienie

Koniec

Konsument może w każdym czasie wypowiedzieć umowę na czas nieoznaczony, która została zawarta na regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i maksymalnego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.

Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, która dotyczy regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub świadczenia usług, w każdym czasie przed upływem terminu oznaczony zgodnie z obowiązującymi zasadami wypowiedzenia i okresem wypowiedzenia nieprzekraczającym jeden miesiąc.

Konsument może wypowiedzieć umowy, o których mowa w ustępach poprzedzających:

zakończyć w dowolnym momencie i nie ogranicza się do rozwiązania w określonym czasie lub okresie;

przynajmniej rozwiązać je w taki sam sposób, w jaki je zawarł;

kończy się zawsze z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki wyznaczył sam przedsiębiorca.

Rozszerzenie

Umowa na czas określony zawarta na regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może być milcząco przedłużona lub odnowiona na czas oznaczony.

Niezależnie od postanowień poprzedniego ustępu, zawarta na czas określony umowa dotycząca regularnego dostarczania dzienników lub tygodników i czasopism może zostać automatycznie przedłużona na czas oznaczony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę po zakończeniu przedłużenia z zachowaniem okres wypowiedzenia nie dłuższy niż jeden miesiąc.

Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub świadczenia usług, może zostać milcząco przedłużona na czas nieoznaczony tylko wtedy, gdy konsument może ją w każdej chwili wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca i z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie przekraczającego trzech miesięcy w przypadku, gdy umowa dotyczy regularnych, lecz rzadziej niż raz w miesiącu dostaw prasy codziennej lub tygodników i czasopism.

Umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania prasy codziennej lub tygodniowej oraz czasopism wprowadzających (okres próbny lub subskrypcja wstępna) nie trwa automatycznie i kończy się automatycznie po zakończeniu okresu próbnego lub wstępnego.

Czas trwania

Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż rok, Konsument może rozwiązać umowę w każdym czasie po upływie roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego maksymalnie jeden miesiąc, jeżeli rozsądek i sprawiedliwość nie wymagają rozwiązania umowy przed upływem uzgodniony czas trwania umowy.

Artykuł 13 - Płatność

O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta powinny zostać uiszczone w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu ugodowego zgodnie z art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usług termin ten rozpoczyna się biec po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przedsiębiorcę o nieścisłościach w podanych lub podanych danych dotyczących płatności.

W przypadku braku zapłaty przez konsumenta, przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, naliczyć uzasadnione koszty, o czym wcześniej poinformował konsumenta.

Artykuł 14 - Procedura składania reklamacji

Reklamację dotyczącą wykonania umowy przedsiębiorca powinien zgłosić w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez konsumenta wady, podając wyczerpujący i jasny opis.

Reklamacje złożone przez przedsiębiorców będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga przewidywalnego dłuższego czasu, przedsiębiorca w ciągu 14 dni odpowie powiadomieniem o otrzymaniu reklamacji oraz wskaże, kiedy Konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Jeżeli reklamacja nie może zostać rozstrzygnięta w drodze wzajemnego porozumienia, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.

Reklamacja nie wstrzymuje wykonania zobowiązań przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca pisemnie określi inaczej.

Jeżeli przedsiębiorca uzna reklamację za zasadną, według własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

Artykuł 15 - Spory

Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.

Artykuł 16 - Zrzeczenie się odpowiedzialności

Ta witryna nie jest częścią Facebooka ani Facebook Inc. Ta strona nie jest w żaden sposób powiązana z Facebookiem. Facebook to nazwa firmy Facebook, Inc.